Брехня

Злочин проти Інформації

Facebook як глобальна інформаційна влада. Тоталітарна чи демократична?
Суспільна мораль в обгортці з Закону змінюється за розвитком цивілізації. Правда має стати історичною невідворотністю прогреса.
Демократична кластерна соціальна мережа - різноманіття і безпека людства

Тексти іншими мовами та переклади

Англійська

Facebook as a Global Information Power. Totalitarian or democratic?
Public morality in wrapping of the Law is changing by the development of civilization. Truth must become a historical inevitability of progress.
Democratic cluster social network - the diversity and security of humankind

Російська

Facebook как глобальная информационная власть. Тоталитарная или демократическая?
Общественная мораль в обертке Закона изменяется по мере развития цивилизации. Правда должна стать исторической неизбежностью прогресса.
Демократическая кластерная социальная сеть - многообразие и безопасность человечества